X

Kee Basket ouni Benevolat!

05/12/2018 - 03:08

Ouni Bénévolat kee Basket zu Diddeleng - Sans bénévolat, pas de basket à Dudelange

Muer ass Kleeschen: et kritt ee vläit Cadeauen, oder et kritt ee soss welch Opmierksamkeeten. Et kritt een...

Haut ass awer och e wichtegen Dag: De 5. Dezember ass den internationalen Dag vum Benevolat. Hei geet et haaptsächlech em ginn, an zwar ouni direkt Géigeleeschtung.

Mir widderhuelen eis vläit, mä de Message ass wichteg a läit eis um Häerz.

Wéi vill aner Clibb, Organisatiounen an Associatiounen lieft den T71 vum Benevolat. An anere Wieder: ouni Fräiwëlleger, déi hier Fräizäit opfere fir hier Energie a Servicer an den Déngscht vum Club ze setzen, kéint dëse Club esou net bestoen.

Et sinn och déi selwescht Fräiwëlleger déi op Championnatsmatcher ronderem den Terrain an an der Buvette dofir suergen dass alles organisatoresch gutt iwwert d'Bühn leeft. Kee Streetball an den 1990er an ufanks 2000er, keng Harlem Globetrotters 2014 ouni Fräiwëlleger. D'Lëscht vu Manifestatiounen ass laang: d'Annonce-Bliedechers-Ausdréier, eis Delegéiert an der Jugend, eise Comité, eis Finanz-, Sport- a Jugendkommissioun, eise Supporterclub, eis Buvetteleit an all aner Persounen déi op iergendeng Aart a Weis mam T71 sympathiséieren, moralesch a finanziell ënnerstëtzen... an dëst oft säit méi méi 20, 30 oder 40 Joer!

ALL hinnen - an och déi Leit déi mer hei vläit vergiess hunn, oder net méi ënnert eis sinn - soe mer MERCI fir hieren Engagement an Asaz deen se gratis geleescht hunn, an hoffentlech an Zukunft och nach maachen.

A wa mer schonns bei der Zukunft sinn... an 3 Joer feiert den T71 seng 50 Joer. Fir och do weiderhi gutt opgestallt ze sinn, brauch och e grousse Club wéi den T71 all Hëllef. Mam aktuellen Undrang déi et zanter e puer Joer elo bei de ganz Klenge gëtt - Babybasket, Basketschoul & Co. - wiisst och e gewëssenen "Eegebedarf" un Hëllefskraaft.

Dofir eisen Opruff fir all Frënn a Fan vum T71: mellt iech bei eis (t71@t71.lu, an der Buvette, an der Keess) a paakt eng Hand mat un! Den T71 brauch och ëmmer Leit mat neien a flotten Iddiën fir net ze (ver)raschten, virun allem net an sou enger flotter neier Sportshal déi d'Gemeng zur Verfügung stellt!

**************************

Demain, ce sera le St. Nicolas. On reçoit des cadeaux, on nous donne et bien d'autres choses. On reçoit...

Aujourd'hui - le 5 décembre - est aussi une journée importante: on fête la journée internationale du bénévolat. Là du coup, on devrait plutôt parler de donner.

Peut-être qu'on se répète, mais le message nous est important nous tient au coeur.

Comme bien d'autres clubs, organisations et associations, le T71 survit grâce au bénévolat. En d'autres termes: sans bénévoles qui sacrifient leur temps libre, tant d'énergie et des services loyaux au club, ce club ne pourrait pas exister.

Ce sont les mêmes bénévoles qui organisent les matches de championnat autour du terrain et veillent à ce que toute l'organisation sur la terrain fonctionne. Pas de Streetball dans les années 1990 et au début des années 2000, pas de Harlem Globetrotters 2014 sans ces bénévoles. La liste des événements est longue: les distribueurs des feuilles annonces, notre personnel encadrant les jeunes, notre comité, notre commission des finances, notre commission des sports et notre commission des jeunes, notre Supporterclub, nos bénévoles assurant la buvette et toutes les autres personnes qui, chacune à sa manière marque son soutien soutien moral et financier au T71... et ceci souvent depuis plus de 20, 30 ou 40 années!

A chacun d'entre eux - et ceux que nous avons oubliés, ou qui nous ont quitté - nous disons MERCI pour leur dévouement et l'engagement qu'il a apporté, et apportera encore dans les années à venir.

Et si nous parlions de l'avenir ... dans 3 ans le T71 fêtera ses 50 ans. Pour réussir fort dans le futur, le T71 aussi aura besoin de toute aide possible. Avec l'affluence grandissante chez nos très petits - le Babybasket et l'école de basket - le besoin de toute aide grandit aussi.

D'où notre appel à tous les amis et sympathisants de T71: contactez-nous (t71@t71.lu, en buvette ou à la caisse du soir), et aidez-nous à continuer sur notre lancée. Pour cela, le T71 aura toujours besoin de se réinventer, avec vos idées innovatrices... surtout dans une jolie enceinte que la commune de Dudelange nous met à disposition!