Austerenowend

Austerenowend

Den 18. Dezember ass Austerenowend beim T71 am Centre Sportif René Hartmann!
 
Sot eis einfach bis den 13. Dezember Bescheed (pbermes@gmail.com, GSM: 691247495) wéivill Austeren der bestelle wëllt. Zur Auswahl steet een Teller mat 6 Austeren fir 15€ oder een Teller mat 12 Austeren fir 28€.
 
Den 18. Dezember spillen och souwuel eis Dammen (18h30) wéi och eis Hären (20h30) géint Walfer.