Blummen-, Konscht- an Hobbymaart 2022

Blummen-, Konscht- an Hobbymaart 2022

De Weekend vu Päischten (4. a 5. Juni 2022) organiséiert den T71 Diddeleng ee Blummen-, Konscht- an Hobbymaart mat musikalescher Animatioun an Iessen an Drénken.
Den T71, als Organisateur, bekëmmert sech em Kontakter.
Dëse Maart ass verbonne mat engem Nuetsmaart.
De Site ass zu Diddeleng, am Haff an um Parking vum Lycée Nic Biever (Annexe Alliance), am Quartier Italien.

Fir weider Informatiounen an Detailer, souwéi den Umeldungsformular, kënnt Der Iech d'Annexen zu deser News ukucken.
 
***

Le week-end de la Pentecôte (4 et 5 juin 2022), le T71 Dudelange organisera un « Blummen-, Konscht- an Hobbymaart » avec animation musicale et restauration.
Le T71, comme organisateur, entre en contact avec les exposants.
Le marché est relié à un marché de nuit (samedi jusqu’à 22h00).
Le site est à Dudelange, dans la cour de recréation et au parking du Lycée Nic Biever (annexe Alliance), dans le quartier italien.
 
Pour connaître plus de détails et d'informations ainsi que les formulaire d'inscription, veuillez  consulter les annexes ci-après.