Catherine, Mandy and Nadia stay

Catherine, Mandy and Nadia stay

T71 are happy to confirm that Catherine Mreches, Mandy Geniets and Nadia Mossong will stay with the club for the upcoming 2021/2022 season.
These signings show T71's continued commitment to a competitve engagement in the Ladies' basketball league.
We already want to thank all of our Ladies’ team for the successful season they are playing so far and are looking forward to welcome them back next season.


Den T71 ass frou matzdeelen, dass d’Catherine Mreches, d'Mandy Geniets an d'Nadia Mossong och 2021/2022 zu Diddeleng wärte spillen.
Mat desen Pilieren an der Ekipp ënnersträicht den T71 seng kontinuéierlech Ambitiounen an säin Engagement am Damme-Basketball.
Mär soen der ganzer Damenekipp elo schon Merci fir dei iwwerragend Saison, déi se bis elo gespillt hunn, a freeën eis schon op déi nächst gemeinsam Joer zu Diddeleng.