Informatiounen zur 3. Dammefinal

Informatiounen zur 3. Dammefinal

Am Virfeld vun der drëtter an entscheedender Final huet den T71 e puer wichteg Informatiounen matzedeelen.

De Match gouf op 18:30 no vir verluecht, dëst mam Accord vun der FLBB a vun der Résidence Walfer.

Den T71 huet der Direction de la Santé ee Konzept virgeluecht, dat et erméiglecht dëse Match virun méi wéi 150 Leit, mat engem Maximum vun 480 Spectateuren, ze spillen. Dest Konzept gouf validéiert.
Wéi bei all Event, dat momentan mat méi wéi 150 Leit stattfënnt, muss all Participant (Aktiven, Offiziellen, Pressevertrieder an Zuschauer ab 6 Joer) owes ee negativt Testresultat virweisen kënnen.
Dëst kann entweder een PCR-Test vu manner wéi 72 Stonnen oder een zertifizéiert Testresultat vun engem Schnelltest vu manner wéi 24 Stonnen sinn.
Mat desen Schratt wëlle mer den Damen ee flotte Kader zum Ofschloss vun enger schwiereger Saison bidden an zielen op d'Matwierken vun eisen treie Supporter.

An engem éischte Schratt leeft momentan den Virverkaf fir eis Abonnenten. Spéider kommen dei restlech Ticketen an de Verkaf.
D'Supporter vun der Résidence kënnen sech bei hierem Club mellen fir do Ticketen ze reservéieren.

Mär soen Merci fir d'Versteesdemech.

+++++


As the final game in the Ladies championship approaches, T71 has some information to share.

With the approval of FLBB and Résidence the game moved to 18:30.

T71 submitted a concept for a 150+ attendance to the national health authorities.
This concept was accepted.
As for all other events with a 150+ attendance, all participants (players, officials, journalists, spacators) have to present a negative test result when entering the facility.
Thias can either be a negative PCR Test of 72 hours or less or a certified self-test result of 24 hours or less.
With that approach we want to give the Ladies the best possible conditions for the final game of a long amd complicated season and count on our fans' support.

Currently the presale for season ticket holders is ongoing. Remaining tickets will go on presale later this week.
Résidence fans are kindly asked to approach their club on how to get tickets.

We thank you for your understanding.