Kee Basket bis de 15. Januar 2021

Kee Basket bis de 15. Januar 2021

Léif Spillerinnen a Spiller, Elteren a Coachen,
 
Nodeems eis Regierung beschloss huet dass bis de 15. Januar keen Halesport méiglech ass, wollte mer iech matdeelen dass eis Traininger am Prinzip de 16. Januar no eisem bestoenden Trainingsplang erëm ofgehale ginn.
Bis dohinner huet d’FLBB och de neie Championnatsprogramm op d’Been gesat sou dass mer iech dee mat Zäit wäerte matdeelen.
 
Vu dass mer vun Enn Oktober bis Mëtt Januar vill u Spill an Trainingspraxis verluer hunn, wollte mer dat sou gutt wéi méiglech kompenséieren andeems mer eis Clubtraininger bis de 15. Juli weiderféieren.
 
Wärend dem Lockdown wäerte mer versiche mam Basket op iergend eng Manéier iwwert déi sozial Medien a Verbindung ze bleiwen.
 
Trotz Corona a Lockdown wënsche mer iech schéi Feierdeeg a bleift optimistesch a gesond sou dass mer hoffentlech de 16. Januar erëm voll urappe kënnen
 
De Comité an d’Jugendkommissioun vum Basket T71 Diddeleng
 
***
 
Chers joueurs, joueuses, entraîneurs et parents,
 
Suite à la décision du Gouvernement de prolonger l’interdiction de sports en salle jusqu’au 15 janvier 2021, nous tenons à vous informer que les entraînements reprendront en principe le 16 janvier 2021, suivant le plan d’entraînement en vigueur.
Etant donné que nous avons dû renoncer au basketball pendant près de trois mois, nous essaierons de compenser ce manque de pratique dans la mesure du possible en prolongeant notre période d’entraînement jusqu’au 15 juillet 2021.
 
Pendant cette période de confinement partiel et d’interdiction de pratique de basketball, nous essaierons de rester en contact avec notre sport préféré via nos réseaux sociaux.
 
Malgré Covid et confinement partiel, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, restez optimistes et en bonne santé afin de pouvoir espérer retrouver la salle des sports le 16 janvier 2021. 
 
Le comité et la commission des jeunes du Basket T71 Diddeleng