Club 111

De "Club 111" ass eng Aktioun vun der Jugendkommissioun vum T71 Diddeleng déi als eenzegt Zil huet d’Jugendaarbecht am T71 ze fërderen. Jiddereen - ob als Privatpersoun oder Firma, ëffentlech oder anonym – kann de Club 111 finanziell ënnerstëtzen.
 
Eis Jugendkommissioun wäert alles drusetzen e flott Konzept opzebauen, mat Aktivitéiten déi iwwert den offiziellen FLBB-Programm erausginn. All Euro deen op dësem Wee erakënnt gëtt integral an d’Jugendaarbecht investéiert, an um Enn vun der Saison weise mer iech wat alles fir eis Jugendspiller gemaach ginn ass a wou d‘Suen higefloss sinn.

Dofir géife mer eis freeë wa mer iech als Donateur gewanne kéinten, ob elo als:

    gold member fir 111€ pro Saison;
    silver member fir 71€ pro Saison;
    bronze member fir 51€ pro Saison.

Mee och all aneren Don ass eng wertvoll Ënnerstëtzung déi eis erméigleche wäert souvill wéi méiglech Projeten ëmsetzen ze kënnen. D’Jugend muss weiderhin déi zolidd Basis si fir an Zukunft sportlech Erfolleger kënnen ze feieren.

Wéi iwwerweisen ech d'Suen?
Entweder Dir maacht e Virement op de Konto (BIL) vun der Jugendkommissioun: LU11 0025 1178 3770 0000 mam Vermierk "BaDi Club 111 + den Numm deen Dir wëllt dass am Reider soll ugewise ginn".
 
Oder via QR-Code hei drënner: einfach d'Digicash-App opman, de QR-Code scannen an de jeweilege Montant aginn a verschécken. An dësem Fall gëtt den Numm deen op der Digicash-Iwwerweisung erschéngt am Reider ugewisen. Ausser, Dir wënscht och hei eng aner Ernimmung (Numm, Famill XXX, Firma/Betrib, Anonym,...), schéckt eis dann zousätzlech e Mail op youth@t71.lu mat dem Objet "Club 111" an Ärem Wonsch.
 
All Donateur wäert och an der Sportshal op eisem Reider verëffentlecht ginn, et sierf dann e wëll anonym bleiwen.

Club 111

The "Club 111" is an action by the Youth Commission of T71 Dudelange which aims to promote the development of our youth at T71. Anyone - whether as an individual or a society, publicly or anonymously - can support the "Club 111" financially.
 
Our youth commission will do everything to develop a good concept, with activities outside the official FLBB program. All the money raised will be fully invested in our youth.
At the end of the season we will show you everything our youth commission did with the money.

Therefore, we would be happy to see you as a donor, whether as a:

    gold member for 111€ per season;
    silver member for 71€ per season;
    bronze member for 51€ per season.

But every other donation is also a valuable support that will enable us to launch as many projects as possible. Our youth has to be the solid foundation that enables us to celebrate sports success in the future as well.

How can I send the money?
Per transfer to the bank account (BIL) of our Youth Commission: LU11 0025 1178 3770 0000 with the comment "BaDi Club 111 + the name of the person you want to see op our "Reider".
 
Or via the following QR code: open the Digicash app, scan the QR code, type the amount and send the money. In this case, we will use the name from the Digicash transfer for our "Reider". If you want another name (other name, family XXX, company name, anonymous, etc.) in our "Reider", please drop us a mail (youth@t71.lu) with your wish.
 
Each donor will also be shown on our "Reider" in the gym, unless he/she wants to remain anonymous.

List of the donors / Lëscht vun den Donateuren

Tom Schroeder - Tom Michel - Cliff Schroeder - Bib Loos - Alain Laurent - David Marques - Roger Schartz - Yann Ewert - Famille Schartz-Wirtz - Claude Haas - Marcel Wagener - Yves Reuland - Famill Schalbar-Hipp - Marc Bemtgen - Claude Martini

1809803c4206d647267ea652b6173763ad52ad_.jpeg