Schnupperdag 2019

Den T71 Schnupperdag war ganz flott a vill Kanner an Elteren haten den 21. September de Wee an d‘Sportshal fonnt fir des Sportart 🏀 kennenzeléieren.
190966ee1145f647117cf06cdeb26c8bcdcd92_.jpeg   190966b3b47d6e6e2fcb526451c2b5358eba68_.jpeg   19096648078a58944bd7e6499c9f06612669c0_.jpeg   1909661768d999bbd4e39bd893cbc4ae3357b4_.jpeg
190966326996a72091c812c269ad26f8450962_.jpeg   190966dd059ce3021844cf675874fe39295fb1_.jpeg   190966bdf7b35636f663ecf86cc2b867e290c2_.jpeg   1909665f1be62bcb271e09ce958b06263b78bd_.jpeg
190966d07eb8d7d9bdf192d875c99b8f74e47c_.jpeg   190966e3d16c966862db8bc52becef1829ad40_.jpeg   1909669dbbdd65ae7e9af48d5a6ce333ec9ba7_.jpeg