Schnupperdag 2019

Den T71 Schnupperdag war ganz flott a vill Kanner an Elteren haten den 21. September de Wee an d‘Sportshal fonnt fir des Sportart  kennenzeléieren.